Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH
§ I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
 2. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem serwisu bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.
 3. Z usług detektywistycznych on-line mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług detektywistycznych przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy. 

§ II.
SŁOWNICZEK REGULAMINU

 1. Słowa użyte w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie jakie mają potocznie w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, które mają następujące znaczenie:
 • Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu,
 • Formularz – oznacza formularz rejestracyjny którego wypełnienie jest niezbędne celem umożliwienia prawidłowego korzystania z usług detektywistycznych
 • Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługobiorcę w ramach serwisu, 
 • Konto – oznacza indywidualne konto Klienta wygenerowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, umożliwiające korzystanie z usług detektywistycznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu, obsługiwane tylko i wyłącznie przez Klienta co do którego zapewnia, że nikt inny nie może mieć legalnego dostępu,
 • Detektyw – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu detektywa na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zawodzie detektywa,
 • Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług detektywistycznych w ramach konsultacji on-line,
 • Serwis – oznacza stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowej www.zdrady24.pl lub inną wskazaną przez Usługodawcę, do której ten dysponuje stosownym prawem,
 • Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług detektywistycznych drogą elektroniczną, 
 • Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, a nie będące usługą detektywistyczną,
 • Usługa detektywistyczna – oznacza usługi detektywistyczne świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu
 • Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi detektywistyczne zgodnie z obowiązującym prawem tj. DETEKTYWISTYCZNE BIURO ŚLEDCZE SP. Z O.O. ul. Belgijska 18, 54-404 Wrocław, KRS 0000880701, REGON 388035348, NIP 8992892275 , będący stroną umowy o świadczenie usług detektywistycznych on-line

§ III. 
USŁUGI

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny. 
 2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług detektywistycznych, form komunikacji, wynagrodzenia i sposobu jego zapłaty oraz inne informacje umieszone w serwisie. 
 3. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usług detektywistycznych i innych usług, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej zdrady24.pl
 4. Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług detektywistycznych dostępne są w serwisie.
 5. Usługi detektywistyczne wykonywane są każdorazowo przez zawodowego detektywa, zaś inne usługi z uwagi na ich charakter przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

§ IV.
FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH

 1. Świadczenie usług detektywistycznych przez Usługodawcę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez jedną z form komunikacji: wiadomość, wewnętrzny czat, rozmowa internetowa lub wideokonferencja. 
 2. Wybór formy świadczenia usług detektywistycznych należy do Klienta.
 3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług detektywistycznych potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji. Szczegółowe warunki techniczne wskazane zostały przez Usługodawcę w opisie poszczególnych form komunikacji.

§ V. 
ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze nieodpłatnym przez Klienta niezbędne jest jedynie jego wejście na serwis zdrady24.pl. Korzystanie z usług o charakterze nieodpłatnym nie jest uzależniony od spełnienia przez Klienta jakichkolwiek innych przesłanek, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Klienta rejestracji w serwisie.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze odpłatnym i usług detektywistycznych przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
  a) wejście na serwis – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu,
  b) zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu,
  c) prawidłowe wypełnienie formularza przez Klienta poprzez podanie wymaganych w formularzu prawdziwych danych, które obejmują co najmniej:
  – imię Klienta, 
  – wiek, 
  – płeć, 
  – adres e-mail,
  – nazwę (login) Klienta, którym będzie się posługiwał w trakcie korzystania z usług i usług detektywistycznycch,
  – prywatne hasło,
  – oświadczenie o akceptacji regulaminu bez żadnych zastrzeżeń i spełnianiu wymaganych przez regulamin warunków – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
  d) zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy w celu przetworzenia.
 3. Dokonanie powyższych czynności przez Klienta umożliwi Usługodawcy utworzenie w ramach serwisu konta zgodnie z danymi podanymi w formularzu. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona już wykorzystywana przez inny podmiot w ramach serwisu, sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Utworzenie konta Klienta powoduje uzyskanie przez niego w szczególności możliwość wysłania wiadomości, rezerwacji spotkań, opłacenia usług detektywistycznych, opracowania własnych notatek, składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy.
 5. Umowa, w ramach której świadczone będą usługi o charakterze odpłatnym i usługi detektywistyczne zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi lub usługi detektywistycznej oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.
 6. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi detektywistyczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta jako podmiotu diagnozowania i oddziaływania detektywistycznego zgody na świadczenie tych usług.
 7. Powyższe postanowienia nie wyłączają stosowania § I ust. 3 regulaminu.

§ VI.
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA

 1. Wynagrodzenie za usługi detektywistyczne jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług.
 2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi detektywistycznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia.
 3. Wynagrodzenie za usługę konsultacji lub usługę detektywistyczną jest uiszczana za pomocą kanałów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu, w formie przelewu bankowego bądź przekazu pocztowego. 
 4. Wysokość wynagrodzenia za usługę konsultacji lub usługę detektywistyczną uzależniona jest od sposobu świadczenia usługi konsultacji lub usługi detektywistycznej i została podana w cenniku usług detektywistycznych umieszczonych w serwisie.
 5. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi lub usługi detektywistycznej przez Usługodawcę.
 6. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi lub usługi detektywistycznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 7. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy. 
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
 9. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia.

§ VII.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca:

a) w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi i usługi detektywistycznej zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.
b) zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług detektywistycznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
c) ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
d) może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu. 
e) w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w tym w szczególności usług detektywistycznych w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
f) w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług detektywistycznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. 
g) ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
h) ma prawo do zablokowania konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
i) ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.

 1. Klient:

a) ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług konsultacji lub usług detektywistycznych zgodnie umową i postanowieniami regulaminu.
b) może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu. 
c) ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu. 
d) ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy. 
e) w przypadku zablokowania konta przez Usługodawcę nie może dokonać ponownego jego założenia bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
f) ma obowiązek nieudostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
g) zobowiązuje się do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących powodować uszkodzenie serwisu, oprogramowania oraz urządzeń technicznych z nim związanych.
h) zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

 1. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Usługodawcy, a powstałej w związku niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy.
 2. Wypełnienie przez Klienta formularza celem utworzenia konta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu. 

§ VIII. 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ IX.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, poza umową w ramach której świadczenie usług detektywistycznych będzie następowało za pośrednictwem wiadomości jako w formie komunikacji.
 2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.

§ X.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.
 2. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby przedsiębiorstwa Usługodawcy, tj. we Wrocławiu
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.